BİLİMSEL PROGRAM


  21 EYLÜL 2021
17:00 - 17:15

AÇILIŞ

17:15 - 19:00

AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanları : Murat Emre, Haşmet Hanağası

Dementia Syndromes and Their Neuropathologic Correlates
Demans Sendromları ve Nöropatolojik Korrelatları

M. Marsel Mesulam

Üç İsim - Üç Hastalık: Alzheimer, Pick ve Lewy - Demans Tarihine Bir Yolculuk
Hakan Gürvit

19:00 - 19:15 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
19:15 - 20:15

UYDU SEMPOZYUM
Alzheimer Tedavisinde Güncel Gelişmeler AAIC 2021 ve Donepezil/Memantin Kullanımı
Moderatör:
Murat Emre

Alzheimer Hastalığında Risk Faktörleri, Hayat Tarzı, Korunma
Özge Yılmaz Küsbeci

Alzheimer Hastalığında Biyomarkerlar
Başar Bilgiç

Alzheimer Hastalığında Tedavi
Haşmet Hanağası

Alzheimer Dışı Demanslar
Esen Saka Topçuoğlu

20:15 - 20:30 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
20:30 - 21:30

UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Haşmet Hanağası

Alzheimer Hastalığının Tanı ve Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar
Esen Saka Topçuoğlu

Kanıta Dayalı Tıp Bilgileri Işığında Alzheimer Hastalığından Korunma Yöntemleri
Başar Bilgiç

  22 EYLÜL 2021
15:00 - 16:00

SÖZEL BİLDİRİLER I
Oturum Başkanları : Gülsen Babacan, Ufuk Ergün

SS001 - İnsan Nöral Öncül Hücre Hattı RenCell VM'den Alzheimer Hücre Modeli Geliştirilmesi
Başak Aru, Nur Ekimci Gürcan, Utku Özbey, Gizem Gürel, Ömer Faruk Bayrak, Gülderen Yanıkkaya Demirel

SS002 - Skopolaminle Oluşturulan Bilişsel Bozukluk Modelinde Kurkuminin Asetilkolinesteraz Seviyeleri Üzerindeki Etkisi
Güzin Çakmak

SS003 - Beyin Omurilik Sıvısında Tau Protein Düzeyi Yüksekliğinin Prognoza Etkisi
Çağrı Ulukan, Bedia Samancı, Merve Alaylıoğlu, Başar Bilgiç, Duygu Gezen-Ak, Erdinç Dursun, Erdinç Dursun, Haşmet Hanağası, Hakan Gürvit, Murat Emre

SS004 - Prion Hastalıkları Klinik Sunumlar Ve Tanı Yöntemleri: Olgu Serisi
Çağla Akı, Bedia Samancı

SS005 - Kognitif Bozukluk ve Nöbet Birlikteliğine Nöropatolojik Bakış
Didem Öz, Ophir Keret, Yağmur Özbek, Görsev Yener

SS006 - Alzheimer Hastalığı ve Hafif Kognitif Bozukluk Olgularında Vestibüler İşlevlerin Değerlendirilmesi
Koray Koçoğlu, Hatice Eraslan Boz, Müge Akkoyun, I. Yağmur Tüfekci, Pınar Özçelik, Merve Ekin, Gülden Akdal

16:00 - 17:00

SÖZEL BİLDİRİLER II
Oturum Başkanları : Hatice Mavioğlu, Ebru Barçın

SS007 - Sağlıklı Yaşlı Bireylerde İyi Oluşu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Yağmur Akyüz, Merve Ceren Şafak, Elif Yıldırım, Hale Ögel Balaban

SS008 - Sosyal İzolasyon Sürecinde Alzheimer Hasta Yakınlarına Sosyal ve Duygusal Desteği Ulaştırmak: Online Hasta Yakını Deneyim Grubu Projesi
Kübra Nur Menengiç, Selin Karalı, Gülay Kenangil, Türker Şahiner, Nilgün Çınar

SS009 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Alzheimer Hastalığı Hakkındaki Farkındalığı ve Bilgi Düzeyi: Kontrollü Kesitsel Bir Çalışma
Faika Şanal Karahan, Ender Salbaş

SS010 - Alzheimer Hastalığında Alternatif Bir Bakım Olanağı: Gündüz Yaşam Evleri
Gizem Akpınar, Füsun Kocaman, Ümmügül Geyik

SS011 - Kültürlerarası Etkileşimler ve Demans Hastalarına Yaklaşım
Füsun Kocaman, Ümmügül Geyik, Gizem Akpınar, Elmira Baş, Aynur Gökkaya

SS012 - Çocuklar Demansı Öğreniyor
Füsun Kocaman, Ümmügül Geyik, Gizem Akpınar

SS013 - Twitter'daki #Dementia Gönderilerinin Kapsamlı Değerlendirmesi
Güzin Çakmak

17:00 - 17:30 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
17:30 - 18:30

SÖZEL BİLDİRİLER III
Oturum Başkanları : Serpil Demirci, Yıldız Değirmenci

SS014 - Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Hastalarda Bilişsel Bozuklukların Değerlendirilmesi
Büşra S. Arıca Polat, Aslı Gündoğdu, Nilgün Çınar, Gülgün Uncu, Zeynep Ayas, Pervin İşeri, Ömer Karadaş, Demet Özbabalık Adapınar

SS015 - Alzheimer hastalarında APOE allel ve genotip frekanslarının dağılımı
Gamze Güven, Bedia Samancı

SS016 - Komorbid Hastalıkların Demans Evresi ve Demans Tipi İle İlişkisi
Gülin Morkavuk, Kübra Işık , Alev Leventoğlu

SS017 - Demansı Olmayan Esansiyel Tremor ve Parkinson Hastalığı Tanısı Olan Hastaların Kognitif onksiyonlarının Karşılaştırılması
Aygül Tantik Pak, Yıldızhan Şengül

SS018 - Bakım Verme Deneyiminin Olumlu Yönleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Seher Gönen Şentürk, Burcu Akpınar Söylemez, Merve Aliye Akyol, Ahmet Turan Işık, Özlem Küçükgüçlü

SS019 - Demans Bilgi Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Merve Aliye Akyol, Seher Gönen Şentürk, Burcu Akpınar Söylemez, Özlem Küçükgüçlü

18:30 - 19:00 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
19:00 - 20:00

UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Haşmet Hanağası

Alzheimer Hastalığında Kombinasyon Tedavisi:
Neden? Ne zaman?

Neşe Tuncer Elmacı

Alzheimer Hastalarında Eşlik Eden Hastalıklara Farmakolojik Yaklaşım
Özge Yılmaz Küsbeci

  22 EYLÜL 2021
16:00 - 21:00

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA DEMANS HASTASI DEĞERLENDİRME KURSU 2021

16:00 - 18:00

Kurs Koordinatörleri: Nil Tekin, Barış Topçular

I. OTURUM

Oturum Başkanları: Nil Tekin, Barış Topçular

16:00-16.30
Unutuyorum Doktor Alzheimer Hastası mıyım?
Aynur Özge

16:30-17:00
Annem Alzheimer Değil Yoksa Demans mı?
Yaprak Seçil

17:00-17:30
Demans Olmak ya da Olmamak
Mustafa Seçkin

17:30-18:00
15 Dakikada Demans Hastası Olduğunu Anlayabilir miyim?
Demet Özbabalık Adapınar
18:00 - 19:00 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
19:00 - 21:00

II. OTURUM

19:00-19:30
Demansta Mevcut Tedaviler ve Gelecekten Beklentiler
Özge Yılmaz Küsbeci

19:30-20:00
Demans Hastalarında Diğer Geriatrik Sendromlara Yaklaşım
Sevnaz Şahin

20:00-20:30
Demans Hastalarının Davranışsal Sorunları ve Çözüm Yolları
Figen Güney

20:30-21:00
Demans Hastasının Tanı, Tedavi ve İzleminde Aile Hekiminin Rolü
Nil Tekin
  23 EYLÜL 2021
16:00 - 22:00

DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ KURSU

16:00 - 18:00

Davranış Nörolojisinde Temel Kavramlar ve Tanı

Oturum Başkanları: Başar Bilgiç, Hakan Gürvit

Davranışsal Nöroanatomi
Hakan Gürvit

Anamnezdeki Ön Tanı İpuçları Nelerdir?
Zeynep Tüfekçioğlu

Mental ve Somatik Nörolojik Muayene Bizi Hangi Ön Tanılara Götürür?
Aslı Demirtaş Tatlıdede

Kognitif Bulgulara Eşlik Eden Psikiyatrik Bulgular Bizi Hangi Ön Tanılara Götürür?
Işın Baral Kulaksızoğlu

18:00 - 18:45 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
18:45 - 20:15

“Önüme Gelen Bilgilerin Yorumu”

Oturum Başkanları: Öget Öktem Tanör, Nilgün Çınar

Nöropsikoloji İsteği Geldi, Hangi Testleri Yapmalıyım?
Ayfer Tumaç

Nöropsikoloji Raporunu Nasıl Yorumlamalıyım?
Hüseyin Alparslan Şahin

BOS Biyobelirteç Sonuçlarını Nasıl Yorumlamalıyım?
Bedia Samancı

20:15 - 20:30 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
20:30 - 22:00

“Önüme Gelen Bilgilerin Yorumu II”

Oturum Başkanları: Türker Şahiner, Ayşe Bingöl

Elektrofizyoloji Sonuçlarını Nasıl Yorumlamalıyım?
Nerses Bebek

Genetik Sonuçları Nasıl Yorumlamalıyım?
Ebru Erzurumluoğlu

Görüntülemeyi ve Raporunu Nasıl Yorumlamalıyım?
Esen Saka Topçuoğlu

  24 EYLÜL 2021
16:00 - 17:00

Ana Oturum I
Oturum Başkanları : Murat Emre, Başar Bilgiç

Use and Usefulness of ATN Classification
ATN Sınıflandırmasının Kullanımı ve Yararlılığı
Clifford R. Jack

Early Onset Alzheimer's Disease
Erken Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı
Nick Fox

17:00 - 18:00

UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Nil Tekin

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Mitler ve Gerçekler
Figen Güney

18:00 - 18:15 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
18:15 - 19:15

Ana Oturum II
Oturum Başkanları : Melda Bozluolçay, Aslı Demirtaş Tatlıdede

Prodromal Dementia with Lewy Bodies
Prodromal Lewy Cisimcikli Demans

Alan Thomas

An Update on Frontotemporal Dementia
Frontotemporal Demansta Son Gelişmeler

Yolande Pijnenburg

19:15 - 19:45 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
19:45 - 20:45

UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Demet Özbabalık Adapınar

Tüm Yönleriyle Memantin-XR: Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Etkinlik ve Güvenlik
Memantin XR İle Olgu Deneyimleri

Pervin İşeri

20:45 - 22:15

Psikiyatrik Bakış Açısı ile Demans
Oturum Başkanları : Işın Baral Kulaksızoğlu, Tuğba Özel Kızıl

İleri Yaş Psikozları ve Psikozların İleri Yaşları
Özlem Aki Erden

Demansta Depresyon Tedavisinde Mevcut Antidepresanların Gözden Geçirilmesi
Filiz Civil Arslan

Mild Behavioral Impairment
Hafif Davranışsal Bozukluk

Zahinoor Ismail

  25 EYLÜL 2021
10:00 - 11:00

Tedavi Oturumu
Oturum Başkanları : Esen Saka Topçuoğlu, Hakan Gürvit

An Update on Disease Modifying Treatments for Alzheimer's Disease
Alzheimer Hastalığında Hastalık Modifiye Edici Tedaviler ile İlgili Güncel Durum

Alireza Atri

Yirmi Yıl Sonra Güncel Tedavilerde Neredeyiz?
Haşmet Hanağası

11:00 - 12:00

UYDU SEMPOZYUM
'Rakip Değil Müttefik'
Donepezil Memantin Efervesan Tablet Tedavisinde Bilişsel Aktivasyonun Yeri
Moderatör:
Murat Emre

Mono & Kombine Terapide Bilişsel Aktivasyon Çalışması
Nilgün Çınar

Medikal Tedavi & Bilişsel Aktivasyon Tedavisinin Türkiye Hasta Dataları ile Çevrimiçi Takibi
Türker Şahiner12:00 - 13:00 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
13:00 - 14:00

Panel I: Demans Tanı ve Tedavisinde Ne Yapmamalıyız?
Oturum Başkanları : Murat Emre, Görsev Yener

Panelistler : Pervin İşeri, İsmet Melek, Okan Doğu, Mustafa Bakar, Neşe Tuncer Elmacı, Mustafa Cankurtaran, Sibel Çakır

14:00 - 15:30

Panel II: Ders Aldığım Vakalar
Oturum Başkanları : Gökhan Erkol, Başar Bilgiç

Panelistler : Murat Gültekin, Didem Öz, Hülya Ulugut, Nazlı Durmaz Çelik, Esra Acıman Demirel, Zerrin Yıldırım

15:30 - 15:45 Ara ve Stand Alanı Ziyareti
15:45 - 16:45

UYDU SEMPOZYUM
Donepezil ve Memantin Tedavisinde Kilit Açılıyor mu?: Alzheimer'da Yakın Gelecek
Moderatör:
Murat Emre

Alzheimer Hastalığı'nda Tanının Geleceği
Demet Özbabalık Adapınar

Donepezil & Memantin Tedavisi ve Alzheimer'da Tedavinin Geleceği
Başar Bilgiç

16:45 - 18:15

Geriyatrik Bakış Açısı ile Demans
Oturum Başkanları : Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat

Terminal Dönem Demans Hastasında Palyatif Bakım
Pınar Tosun

Demansta Hipertansiyon ve Diabetes Mellitus Yönetimi
Gülistan Bahat

Kırılganlık
Aslı Tufan

18:15 - 18:20 Ara
18:20 - 18:50

Akılcı ilaç kullanımı
Oturum Başkanı : Ahmet Evlice

Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Kronik Böbrek Yetmezliği - Karaciğer Yetmezliği, Doz Ayarlamaları
Birkan İlhan

18:50 - 19:00 Kapanış Töreni


  Programı PDF olarak indir